Dispozitia si cadru legal privind aprobarea planului SVSU 2019

Cadru legal privind aprobarea „Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă ”

Document neactualizat

Descarca document oficial ............ Nr. din data .../... / ......

Având în vedere prevederile:

 •  Legea nr.481/2004, privind protecţia civilă, modificată şi completată prin Legea nr.212/2006;
 •  Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor;
 •  Legea nr.46/1996, privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Legea învăţământului nr.84/1995,, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 •  Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005, privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.786/2005;
 •  Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.718/2005, pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă modificat şi completat prin Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 195 din 20 aprilie 2007;
 •  ORDIN nr. 158 din 22 februarie 2007, pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
 •  Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.1474/2006, pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă;
 •  Protocolul privind pregătirea în domeniul protecţiei civile a copiilor , elevilor şi studenţilor din învăţământul naţional preuniversitar şi superior ( nr. 250/12.07.2007-M.I.R.A / 13527/07.09.2007-M.E.C.T.).
 •  Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 483 din 19.05.2008, privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.
 •  Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 250 din 22.11.2011, privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.
 •  Ordinul Inspectoratului general pentru Situaţii de Urgenţă nr. 63760 din 20.12.2010, precizări privind pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2011.

DISPUN

Art. 1 Se aprobă „Planul de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă", conform anexei, care face parte integrantă din acest ordin, având următoarea structură:
I. Baza legală.
II. Obiectivele pregătirii în domeniul protecţiei civile.
III. Organizarea pregătirii în domeniul protecţiei civile.
IV. Planificarea pregătirii pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi categorii de personal.
V. Evidenţa/graficul participării la cursuri/activităţi de pregătire.
VI. Planificarea pregătirii în domeniul protecţiei civile prin aplicaţii, exerciţii, concursuri de specialitate.
VII. Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă .
VIII. Evidenţa şi evaluarea pregătirii.
IX. Asigurarea logistică şi financiară.

Art. 2 Inspectorul de protecţie civilă/Şeful S.V.S.U., asigură transmiterea prezentei dispozitii persoanelor, structurilor şi
compartimentelor cu responsabilităţi în domeniu.

Semnaturi

Primar

Avizat pentru legalitate Secretar primarie

Descarca

document oficial ............ Nr. din data .../... / ......