ANUNT privind desfasurarea examenului organizat pentru funcționarii publici Ian 2021

JUDEȚUL D AMBO VITA

PRIMARIA COMUNEI HULUBESTI

Tel./fax; 0245 708 600

Nr. 207

Data: 13.01.2021

Anunt_examen_reorganizare.pdf

ANUNT

privind desfasurarea examenului organizat pentru funcționarii publici

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Hulubesti

ale căror funcții au fost supuse reorganizării

 

Potrivit Hotărârii Consiliului local Hulubesti nr. 38/21 decembrie 2020 privind reorganizarea si stabilirea numărului de posturi pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Hulubesti si aprobarea organigramei, statului de funcții si in vederea aplicării art. 518 alin.3) din Ordonanța de Urgenta a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare

Primaria comunei Hulubesti, cu sediul in Hulubesti, județul Dambovita, organizează examen in data de 21 ianuarie 2021, ora 11,00 .

Examenul se organizează in vederea numirii in funcții publice a personalului care a ocupat posturi de natura celor desființate, in cadrul aceluiași compartiment din cadrul aparatului de specialitate .

La examen pot participa funcționari publici care indeplinesc condițiile prevăzute la dispozițiile art. 518 alin.1-2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare.

Examenul se organizează de către Primaria comunei Hulubesti potrivit Metodologiei aprobate prin dispoziția primarului.

Examenul consta in 2 etape, după cum urmeaza:

  1. selecția cererilor de inscriere in data de 15.01.2021

  2. proba scrisa se va organiza in data dee 21 ianuarie 2021, conform calendarului prevăzut in anexa la prezentul anunț.

Comisia de examen va verifica indeplinirea condițiilor de participare precum si daca cererea de inscriere la examen a fost depusa in termen. Condițiile de participare sunt cuprinse in lista posturilor pentru care se organizează examen .

Proba scrisa se susține numai in situația in care, după selecția candidatilor sunt mai multi funcționari publici inscrisi decât numărul posturilor pentru care se organizează examen,

Candidatii pentru același post care au punctaje egale, după proba scrisa, respectiv solutionarea contestațiilor, se vor departaja in urma unui interviu susținut in fata comisiei de examen pe baza planului de interviu stabilit de aceasta, in ziua următoare afisarii rezultatului contestațiilor la proba scrisa.

Rezultatele probelor examenului/'contestatiilor se comunica candidatilor prin afișare pe site-ul Primăriei comunei Hulubesti si la avizierul instituției.

PRIMAR
CURSUREANU ION

Anunt_examen_reorganizare.pdf