PROIECT HOT. privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

PROIECT

HOTARARE

privind aprobarea bugetului local pe anul 2021

Nr. 1763/01.04.2021 - descarca document HCL-proiect-buget-2021.pdf

Consiliul local Hulubesti intrunit in sedinta ordinara,

Având în vedere:

- Prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr. 155/2021;

- Prevederile art.19 alin.1), art.26 alin.(4) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- adresa nr.12866/2021si deciziile nr 2/18.03.2021 si nr 3/18.03.2021 de la AJFP Dambovita privind repartizarea de sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum si estimari pe anii 2022 - 2024 ;

-decizia nr 4/30.03.2021 de la AJFP Dambovita privind repartizarea sumei de 77 mii lei si estimari 2022-2024 –sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor pentru finantarea burselor ;

-hotararea nr 78/2021 de la CJD Dambovita privind repartizarea sumei de 250 mii lei din cote defalcate din impozitul pe venit reprezentand fond la dispozitia Consiliului Judetean D-ta ;

-hotararea nr.79/2021-anexa nr.1 si anexa nr.2 de la CJD Dambovita privind repartizarea sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale (cod 04.02.04) si repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale-(cod 11.02.06) estimari 2022-2024 

- Raportul compartimentului de specialitate nr. 1750/01.04.2021;

- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Hulubesti;

- În temeiul prevederilor art.129 alin.1), alin.2), lit.(b), alin.(4), lit.(a), art. 136, alin.1) si art.139, alin.3), lit.(a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ

PROPUNE

Art.1. Veniturile bugetului local pe anul 2021 se stabilesc în sumă de 4.463 mii lei conform anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. Cheltuielile bugetului local pe anul 2021 se stabilesc în sumă de 4.790 mii lei conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare .

Art.3. Se aproba programul de investitii publice pe anul 2021 conform anexei nr. 3 la prezenta hotarare .

Art.4. Se aproba numarul de personal in cadrul institutiei si cheltuielile de personal, dupa cum urmeaza:

  • (1) Cap.51.02.- administratie: 21 posturi aprobate, 17 posturi ocupate, 4 posturi vacante, 17 remunerate;

  • (2) Cap.67.02- cultura (bibliotecar)- 1 post aprobat, 1 post ocupat, 1 post remunerat;

  • (3) Cap.66.02.- sănătate (asistent medical comunitar/mediator sanitar) 1 post aprobat, 1 post ocupat, 1 post remunerat;

  • (4) cap.68.02 – asistenta sociala (asistenti personali)- 10 posturi aprobate, 6 posturi ocupate, 4 posturi vacante,6 posturi remunerate.

Art.5. Cheltuielile prevazute in bugetul local pe anul 2021 reprezinta maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se face in conditiile legii .

Art.6. Se aproba estimarile de buget pentru anii 2022, 2023, 2024 .

Art.7. Excedentul anului 2020 in suma de 327 mii lei se repartizeaza la sectiunea de dezvoltare , dupa cum urmeaza:

  1. 44 mii lei achizitie autoturism

  2. 183 mii lei Reabilitare, extindere cu centrala termica Gradinita Hulubesti

  3. 100 mii lei Sistem stradal 40 camere si sistem supraveghere primarie 12 camere.

Art.8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se obligă domnul Cursureanu Ion- primar.

 

Initiator, Vizat pentru legalitate

Primar Secretar general

Cursureanu Ion Zamfira Sorin

 

 

ART1. TOTAL VENITURI AN 2021 = 4463 mii lei

Din care :

Cap.0302 Impozit pe venit 5 mii lei

Cap. 0402 Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 887 mii lei

Din care :

040201 cote defalcate din impozitul pe venit 225 mii lei

040204 sume alocate ptr echilibrarea bugetului local 412 mii lei

040205 sume repartizate din Fondul la dispozitia CJD 250 mii lei

Cap.050250Alte impozite pe venit,profit 2 mii lei

Cap.0702 Impozite si taxe pe proprietate 345 mii lei

Din care :

-impozit pe cladiri persoane fizice 070101 72 mii lei

-impozit pe cladiri persoane juridice 070102 10 mii lei

-impozit pe teren persoane fizice 070201 128 mii lei

-impozit pe teren persoane juridice 070202 43 mii lei

-impozit teren extravilan 070203 76 mii lei

-alte impozite si taxe pe proprietate 070250 6 mii lei

-taxa judiciara de timbru 0703 10 mii lei

Cap.1102 Sume defalcate din TVA 2942 mii lei

Din care :

-TVA pentru finantarea cheltuielilor 110202 1157 mii lei

-TVA pentru echilibrarea bugetului 110206 1785 mii lei

Cap.1602 Taxe pe utilizarea bunurilor 1602 83 mii lei

Din care :

Impozit mijloace transport pers fizice 160201 81 mii lei

Impozit mijloace transport pers juridice160202 2 mii lei

Cap.3005 Venituri din proprietate(concesiuni) 1 mii lei

Cap.3328 Venituri din imputatii 20 mii lei

Cap.3502 Venituri din amenzi 104 mii lei

Cap.3602 Diverse venituri(habitat ,protectie civila) 12 mii lei

Cap.3702 Varsaminte din SF in SD 814 mii lei

Cap.4202 Subventii de la bugetul de stat 62 mii lei

Din care :

Subventii ptr ajutoare incalzire 1 mii lei

Subventii sanatate 61 mii lei

ART.2 TOTAL CHELTUIELI 4790 mii lei

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 3976 mii lei

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 814 mii lei

Cap.5102 autoritati publice TOTAL 2160 mii lei

-din care:

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 1500 mii lei

-51.10 Cheltuieli personal 1500 mii lei

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

Cap .51.20 bunuri si servicii 385 mii lei

Din care:

-20.01.01 Furnituri de birou 10 mii lei

-20.01.02 Materiale ptr curatenie 8 mii lei

-20.01.05 Incalzit,iluminat 25 mii lei

-20.01.04 Apa,canal si salubritate 2 mii lei

-20.01.05 Carburanti si lubrefianti 10 mii lei

-20.01.08 Posta,internet 25 mii lei

-20.01.09 Materiale,prest servicii cu caracter functional 25 mii lei

(servicii mentenanta ,asistenta software si service,pentru programele

de contabilitate,salarizare,registrul agricol ,impozite si taxe locale)

-20.01.30 Alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare 280 mii lei

Din care:

35700 Servicii asistenta juridica si prezentare,conform contractului

Incheiat cu Cabinet Stan si Asociatii,3000 lei cu Societatea Civila

Avocati Balasa si Asociatii,2737 lei abonament anual program

Legislatie,69966 lei servicii topografice prestate in vederea aplicarii

Legii nr.165/2013 conf contr.nr4103/01.11.2013 si 21770 lei

Cheltuieli judecata conf titului executoriu –decizie civila 371/2020

Catre BEJ Mihai Stanescu,500 lei formulare anchete sociale ,fise intructaj

1000 lei servicii analiza de risc la securitatea fizica pentru UAT Hulubesti

2000 lei servicii publicitate columna TV,2500 lei anunt concurs pentru angajare,

730 lei anunt licitatie inchiriere islaz comunal ,

15000 lei cv servicii inventariere,17000 lei servicii reevaluare

mijloace fixe si obiecte de inventar, 4000 lei servicii ab apa plata,

6000 lei servicii publicitate contract Ionescu Mariana ,

2000 lei achizitie si incarcare tonere,1000 lei achizitie licenta 3 calculatoare ,

1000 lei consumabile motocosa ,motofierastrau,drujba

29750 lei strategia de dezv locala,9000 lei servicii consultanta elaborare

documentatie GDPR,6000 lei servicii consultanta elaborare documentatie

SNA,5500 lei serv mentenanta calculatoare,5000 lei inscriere masina,

RCA-CASCO,3000 lei comision analiza dosar Leasing /comision administrare

lunar ,asigurare; si alte cheltuieli neprevazute.

-20.05.30 Bunuri de natura obiectelor de inventar 40 mii lei

4000 lei Achizitie calculatoare /laptopAsistenta sociala si casierie

1500 lei achizitie imprimante consilier personal,agicol

4498 lei cv 2 bucati motocoasa achizitionate F.20215144/2021

3298 lei lei cv 2 bucati motofierastrau achizitionate F20215144/2021 .

10000 lei scaune pers administrativ/sala sedinta

11000 lei mobilier

alte cheltuieli

-20.06.Deplasari interne 5 mii lei

-2013 Pregatire profesionala 15 mii lei

-20.02 Reparatii curente 5 mii lei

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 51.59 30 mii lei

59.11 asociatii si fundatii 27840 lei cota parte audit in suma

de 6960/trimestru,1500 lei cotizatie Crucea Rosie

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 51.71 180 mii lei

710103 mobilier ,aparatura birotica si alte active corporale

-72000 lei achizitie autoturism primarie Dacia Duster

-7279 lei Achizitie 2 PC laptop consilier personal /secretar

-100000 lei Sistem stradal 40 camere si sistem supraveghere primarie

12 camere

Cap.6102 Ordine publica si siguranta nationala 10 mii lei

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

- carburant (utilaj ) 5 mii lei

-alte cheltuieli cu bunuri si servicii 5 mii lei

928 lei cv service stingatoare incendii si alte cheltuieli

CAP 6502 INVATAMANT TOTAL 611 mii lei

Venituri proprii 365 mii lei

65200105 cv combustibil microbuze scolare 20 mii lei

65200130 25 mii lei

8035 lei cv manopera servicii reparatie microbuz scolar

5007 lei asigurare,roviniete ,8925 lei servicii cadastru,

intabulare teren scoala si alte serv functionare

65203030 50 mii lei

50000 lei servicii consultanta si scriere cerere de finantare

accesare fonduri POIM 2014-2020 ,,Consolidarea capacitatii

unitatilor de invatamantin in vederea gestionarii situatiei generate

de virusul SARS-COV2,,Imbunatatirea infrastucturii TIC pentru

unitatile scolare de pe raza com Hulubesti.

TVA 246 mii lei

-bunuri si servicii 135 mii lei

-drepturile copiilor cu cerinte educationale 6502570201 21 mii lei -tichete acordate copiilor din familii defavorizate 6502570203 13 mii lei

-burse elevi 77 mii lei

650271 active nefinanciare 270 mii lei

- consultanta,avize ,asistenta tehnica 200 mii lei

Reabilitare ,extindere cu centrala termica

si dotare gradinita Hulubesti

-SF Scoala nr.1 Hulubesti 70 mii lei

Cap. 6602 Sanatate 61 mii lei

Din care :

-cheltuieli de personal 61 mii lei

Cap.6702 Cultura,Religie,Sport TOTAL 67 mii lei

Din care:

Cheltuieli de personal 58 mii lei

Bunuri si servicii biblioteca 3 mii lei

-sport 6 mii lei

(1190 lei documentatie dezmembrare teren sport)

CAP.6802 1059 mii lei

Din care: TVA 900 mii lei

VP 140 mii lei

-cheltuieli de personal 240 mii lei

-ind handicapati 800 mii lei

-ajutoare incalzire L416 11 mii lei

-ajutoare subventie incalzire populatie 1 mii lei

-servicii publice transp pers cu handicap 7 mii lei

CAP 7002 Locuinte,servicii si dezvoltare publica 379 mii lei

Din care:

-incalzit,iluminat 124 mii lei

-2002 reparatii curente 40 mii lei

(4504 lei reparatii il public)

-200130 alte cheltuieli cu bunuri si servicii 50 mii lei

(Servicii intocmire documentatie iluminat public 23800 lei

Service il public

-studiu Fezabilitate ,,Infiintare retea de distributie gaze 25 mii lei

naturale in com Hulubesti’’

-extindere retea electrica Butoiu de Jos 140 mii lei

CAP 7402 Protectia mediului 190 mii lei

5911 asociatii si fundatii 100 mii lei

(Asociatia de dezvoltare Intercomunitara APA

Dambovita 25700 lei

Asociatia de dezvoltare Intercomunitara Manegement

Integrat al Deseurilor 104000 lei)

710101 constructii 50 mii lei

(infiintare retea de canalizare si st epurare)

-extindere retea canalizare prin Compania de apa (POIM) 25 mii lei

14280 lei imprejmuire statii pompare canalizare 15 mii lei

CAP 8402 Transporturi 253 mii lei

Din care:

-reparatii drumuri 103mii lei

-alte bunuri si servicii ptr intretinere si functionare 41 mii lei

7735 lei prest servicii drumuri,14280 lei documentatie

cadastrala drumuri comunale

710130 active fixe din care: 109 mii lei

-SF,avize,proiect ,,Modernizare DC 104B Butoiu de Sus ‘’ 50 mii lei

-SF,avize ,serv proiectare,DALI,Modernizare DCL 97A Hulubesti 42 mii lei

-modernizare DCL 104 Valea Dadei-Butoiu de Jos 17 mii lei

Art.3 Se aproba utilizarea excedentului anului 2020 in suma de 326784,46 lei(327 mii lei) pentru finantarea sectiunii de dezvoltare la urmatoarele obiective : - 44 mii lei avans Achizitie Dacia Duster primarie ;

- 183 mii lei Reabilitare,extindere cu centrala termica Gradinita Hulubesti ;

-100 mii lei Sistem stradal 40 camere si sistem supraveghere primarie 12 camere