Cerere autorizaţia de desfiinţare

Autorizaţia de desfiinţare

  1. cerere tip + Anexa 1
  2. certificatul de urbanism;
  3. dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  4.  documentaţia tehnică pentru autorizaţia de desfiinţare– D.T.A.D.
  5. avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism;
  6. dovada privind achitarea taxelor legale.
  7. certificat de atestare fiscală a construcţiei