Cerere autorizaţia de construire

Autorizaţia de construire

  1. cerere tip + Anexa 1
  2. certificatul de urbanism;
  3. dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
  4.  documentaţia tehnică pentru autorizaţia de construire – d.t.A.C.
  5. avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism,punctul de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului şi, după caz, actul administrativ al acesteia;
  6. dovada privind achitarea taxelor legale .