ANUNT angajare referent clasa III debutant Primaria Hulubesti - Octombrie 2019

Referent clasa III debutant  Primaria Hulubesti

                 PRIMĂRIA COMUNEI HULUBESTI, cu sediul în comuna Hulubesti, judetul DÂMBOVIŢA, organizează CONCURS pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de referent, clasa III, gradul profesional debutant, in cadrul Compartimentului Situatii de urgenta.
Probele stabilite pentru concurs: proba scrisa si interviu.


Concursul

va avea loc la sediul Primăriei Comunei Hulubesti, jud. Dâmboviţa, astfel:

  • a) Selectia dosarelor de inscriere: 10-14 octombrie 2019 ,la sediul Primariei Hulubesti;
  • b) Proba scrisa: 21 octombrie 2019, ora 1000, la sediul Primariei Hulubesti;
  • c) Proba interviului: 23 octombrie 2019 ora 1000, la sediul Primariei Hulubesti;

 

Dosarele

Dosarele privind concursul se depun de către candidaţi la sediul Primăriei Comunei Hulubesti, judeţul Dâmbovita, până la data de 9 octombrie 2019, orele 15:00 şi vor conţine următoarele documente:


a) formularul de inscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, respectiv Diploma de bacalaureat;
e) copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca;
f) adeverinta care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
h) declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.


Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. In cazul documentului prevazut la lit. h), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului.


Conditii de ocupare a postului

Conditii generale prevazute de art. 465 alin. 1 din din Ordonanta de Urgenta nr. 57 din 5 iulie 2019 privind Codul Administrativ
Conditii specifice:
studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
• nu se solicita vechime in specialitate .

 

Bibliografia :

1. Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
2. Constitutia Romaniei;
3. Legea nr. 481/2004 privind protectia civila, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta;
5. Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
6. Ordinul MAI nr. 1259/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si asigurarea activitatii de instiintare, prealarmare si alarmare in situatii de protectie civila .


Atributiile principale ale postului sunt:

a. organizează şi conduce acţiunile echipelor de specialitate sau specializate a voluntarilor în caz de incendiu, avarii, calamităţi naturale, inundaţii, explozii şi alte situaţii de urgenţă;
b. Planifică şi conduce activităţile de întocmire, aprobare, actualizare, păstrare şi de aplicare a documentelor operative;
c. Asigură, verifică şi menţine în mod permanent, în stare de funcţionare punctele de comandă (locurilor de conducere) în situaţii de urgenţă civilă şi să le doteze cu materiale şi documente necesare, potrivit ordinelor în vigoare;
d. Asigură măsurile organizatorice, materialele şi documentele necesare privind înştiinţarea şi aducerea personalului serviciului voluntar la sediul acestuia, în mod oportun, în cazul producerii unor urgenţe civile sau la ordin;
e. Conduce lunar, procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie, potrivit documentelor întocmite în acest scop;
f. Asigură studierea şi cunoaşterea de către personalul serviciului voluntar a particularităţilor localităţii şi clasificării din punct de vedere al protecţiei civile precum şi principalele caracteristici ale factorilor de risc care ar influenţa urmările situaţiilor de urgenţă din zona de competenţă;
g. Asigură baza materială a serviciului voluntar prin compartimentul administrativ din cadrul primăriei pe baza propunerilor instrucţiunilor de dotare;
h. Întocmeşte situaţia cu mijloacele, aparatura, utilajele şi instalaţiile din localitate care pot fi folosite în situaţii de urgenţă pe care o actualizează permanent;
i. Asigură încadrarea serviciului de intervenţie cu personal de specialitate;
j. Informează consiliul local, primarul şi pe specialistul de prevenire cu atribuţii pe linia situaţiilor de urgenţă despre stările de pericol constatate pe teritoriul localităţii;
k. Verifică modul cum personalul serviciului voluntar respectă programul de activitate şi regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului voluntar;
l. Execută instructaj general şi periodic cu personalul muncitor din primărie şi din instituţiile subordonate primăriei;
m. Întocmeşte şi verifică documentele operative ale serviciului;
n. Controlează ca instalaţiile, mijloacele şi utilajele de stins incendiu, celelalte materiale pentru intervenţie de pe teritoriul localităţii să fie în stare de funcţionare şi întreţinute corespunzătoare;
o. Ţine evidenţa participării la pregătire profesională şi calificativele obţinute;
p. Ţine evidenţa aplicaţiilor, exerciţiilor şi intervenţiilor la care a participat serviciul voluntar;
q. Urmăreşte executarea dispoziţiilor date către voluntari şi nu permite amestecul altor persoane neautorizate în conducerea serviciului;
r. Participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională, organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă;
s. Participă la verificarea cunoştinţelor membrilor serviciului voluntar la încadrare, trimestrial şi la sfârşitul anului pentru atestarea pe post conform indicatorilor de calificare;
t. Conduce intervenţia SVSU Ia incendii, calamităţi naturale şi catastrofe;
u. Atenţionează cetăţenii asupra unor măsuri preventive specifice în sezoanele de primăvară şi toamnă, în perioadele caniculare şi cu secetă prelungită sau când se înregistrează vânturi puternice;
v. Răspunde de informarea cetăţenilor unităţii administrativ-teritoriale prin mijloacele puse la dispoziţie de către primar;
w. Supraveghează unele activităţi cu public numeros de natură religioasă, cultural-sportivă sau distractivă, sărbători tradiţionale ;
x. Întocmeşte documentele de organizare şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă Ia niveluI unităţii administrativ-teritoriale prevăzute Ia art..19 din D.G.P.S.I. 005/2001 şi le supune spre aprobare consiliului local;
y. Răspunde în faţa primarului şi a consiliului local de activitatea desfăşurată de SVSU;
z. Propune primarului şi consiliului local măsuri de îmbunătăţire a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă Ia nivelul unităţii administrativ-teritoriale şi a activităţii SVSU.;
aa. Elaborează tematica de instruire a membrilor SVSU. şi efectuează instruirea în domeniul situaţiilor de urgenţă a angajaţilor din aparatul administrativ al primăriei;
bb. Acordă asistenţă tehnică de specialitate conducătorilor de unităţi subordonate primăriei (unităţi de învăţământ, unităţi sanitare, cămine culturale) şi verifică îndeplinirea măsurilor stabilite ;
cc. Urmăreşte procurarea mijloacelor şi materialelor necesare intervenţiei în caz de dezastre;
dd. Participă la acţiunile de prevenire şi stingere a incendiilor (controale, cursuri, instructaje, analize, consfătuiri, concursuri) organizate de I.S.U. „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa ;
ee. În îndeplinirea sarcinilor de serviciu solicită asistenţă şi consultanţă tehnică de specialitate I.S.U. „Basarab I” al Judeţului Dâmboviţa ;
ff. Împreună cu compartimentul/specialistul de prevenire verifică modul de respectare a măsurilor de prevenire în gospodăriile populaţiei şi pe teritoriul agenţilor economici din raza localităţii;
gg. Face propuneri privind îmbunătăţirea activităţii de prevenire şi eliminarea stărilor de pericol;
hh. Pregăteşte şi asigură desfăşurarea bilanţului anual al activităţii serviciului voluntar;

Detalii contact

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primarie Hulubesti.

Persoana de contact consilier Zamfira Dorina-Georgiana, telefon 0245/708600, fax 0245/708600, e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Responsabil cu protectia datelor confidentiale in Primaria Hulubesti:
   Sorin Zanfira  - Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

Descarca documentele

Vezi si documentele originale si editabile

anunt-concurs-angajare-oct-2019.pdf

anunt-concurs-angajare-oct-2019.doc

 

Recomandam sa vedeti si sectiunea Salarizare primaria Hulubesti .