Anunt concurs ingrijitor

ANUNŢ

            Primăria Comunei Hulubești, județul Dâmbovița, organizează în data de 07.01.2021, ora 10.00 – proba practică, şi 11.01.2021, ora 10.00 – interviu, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de natură contractuală de execuție – îngrijitor din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Hulubești – Compartiment administrativ.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarelor de concurs sunt:

 1. a) cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 2. b) copia actului de identitate;
 3. c) copiile documentelor care sa ateste calificarea si nivelul studiilor;
 4. d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie;
 5. e) cazierul judiciar în original;
 6. f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 7. g) curriculum vitae;

Notă: la depunerea dosarului se vor  prezenta si  originalele actelor in vederea verificarii conformitaţii copiilor .

Condiţii generale necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs:

 1. a) are cetatenia română;
  b) cunoaste limba română, scris si vorbit;
  c) are varsta minima reglementata de prevederile legale;
  d) are capacitate deplina de exercitiu;
  e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
  f) indeplineste condiţiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnat definitiv pentru savarşirea unei infracţiuni contra umanitaţii, contra statului ori contra autoritaţii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni savarşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă, cu excepţia situaţiei in care a intervenit reabilitarea.

 Condiţii specifice necesare pentru înscrierea şi participarea la concurs :

 nivelul studiilor – 10 clase ,

nu se solicită vechime în muncă .

 Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul  Primăriei comunei Hulubești în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului  în Monitorul Oficial al României, partea a III-a.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Hulubești – Compartiment stare civilă resurse umane şi la nr.de telefon 0245708600 . Anunt_concurs_ingrijitor.pdf