HOTĂRÂRE Nr 5 privind acceptarea candidaturii din partea PPU

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSRIPȚIE NR. 41 HULUBEȘTI

Sediul: com. Hulubești, sat Hulubești, str. Principala, jud. Dambovita

Tel.: 0245 708600/0790238787

Nr. 5/15.08.2020

HOTĂRÂRE
privind candidaturile depuse de Partidul Puterii Umaniste
pentru funcția de primar și de consilier local

Descarca document original Hotararea-nr-5.pdf 

în cadrul ședinței BIROULUI ELECTORAL DE CIRCUMSRIPȚIE NR. 41 HULUBEȘTI din data de 15.08.2020, legal întrunită, fiind prezenții următorii: președintele biroului judecător Chivu Cosmin Constantin, locțiitor avocat Samfirescu luliana și membrii Lia Carmen, reprezentant PSD, Preda Ștefan, reprezentant USR, Boca Ghorghi, reprezentant ALDE, Vlad Niculina, reprezentant PNL și Bălașa Laurențiu-Paul, reprezentant PRO România, au fost analizate, sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă și fond, propunerile depuse de Partidului Puterii Umaniste pentru funcția de primar și de consilier local, propuneri înregistrate sub nr. 17C/14.08.2020 și sub nr. 18C/14.08.2020.

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSRIPȚIE NR. 41 HULUBEȘTI analizând înscrisurile depuse la dosarele de candidatură a constat următoarele:

Cu privire la candidatura domnului Coca Nicolae pentru funcția de primar al comunei Hulubești, din partea Partidului Puterii Umaniste, Biroului Electoral de Circumsripție nr. 41 Hulubești a constatat următoarele:

Propunerea depusă de Partidului Puterii Umaniste pentru funcția de Primar al comunei Hulubești pentru candidatul Coca Nicolae nu întrunește condițiile prev. de art. 4 alin. 2 din Legea 115/2015, având în vedere faptul că numitul Coca Nicolae, conform cărții de identitate seria RD nr. 837501 eliberată de SPCEP S6 compart. Nr. 3, depusă în copie la dosarul de candidaturățf. 2), are domiciliul în Mun. București și nu pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale comuna Hulubești.

Conform art. 4 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care urmează a fi alese.

Faptul că numitul Coca Nicolae are reședința pe raza comunei Hulubești nu determină îndeplinirea condiției prevăzute la art. 4 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 având în vedere că în acest articol se menționează că doar persoanele cu domiciliu! în unitatea administrativ teritorială în care urmează a fi alese pot candida. Prin urmare, dacă s-ar considera că și persoanele care au doar reședința pe teritoriul unității administrativ teritoriale în care urmează a fi alese pot candida ar fi o adăugare la lege, ceea ce nu este permis.

De asemenea, Biroul Electoral de Circumsripție nr. 41 Hulubești consideră că prevederile art. 5 din Legea 115/2015 nu sunt aplicabile în cazul numitului Coca Nicolae, deoarece aceste prevederi se referă la cetățenii Uniunii Europene, iar candidatul Coca Nicolae este cetățean român și, conform art. 5 alin. 3 din Legea 115/2015- în sensul prezentei legi, prin cetățenii Uniunii Europene se înțelege cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România.

Având în vedere aceste aspecte, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenți, Biroul Electoral de Circumsripție nr. 41 Hulubești hotărăște respingerea candidaturii pentru funcția de primar al comunei Hulubești a numitului Coca Nicolae, din partea Partidului Puterii Umaniste.

Cu privire ia candidaturile pentru funcția de consilier local al comunei Hulubești, din partea Partidului Puterii Umaniste, Biroul Electoral de Circumsripție nr. 41 Hulubești a constatat următoarele:

In ceea ce privește propunea de candidatură a numitului Coca Nicolae pentru funcția de consilier local al comunei Hulubești, depusă de către Partidul Puterii Umaniste, se constata ca aceasta nu îndeplinește condițiile prev, de art. 4 alin. 2 din Legea 115/2015, având în vedere faptul că numitul Coca Nicolae, conform cărții de identitate seria RD nr. 837501 eliberată de SPCEP S6 compart. Nr. 3, depusă în copie la dosarul de candidatură(f. 2), are domiciliul în Mun. București și nu pe teritoriul Unității Administrativ Teritoriale comuna Hulubeis ti.

I Conform art. 4 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 pot candida numai persoanele care au domiciliul pe teritoriul unității administrativ-teritoriale în care urmează a fi alese.

Faptul că numitul Coca Nicolae are reședința pe raza comunei Hulubești nu determină îndeplinirea condiției prevăzute la art. 4 alin. 2 din Legea nr. 115/2015 având în vedere că în acest articol se menționează că doar persoanele cu domiciliul în unitatea administrativ teritorială în care urmează a fi alese pot candida. Prin urmare, dacă s-ar considera că și persoanele care au doar reședința pe teritoriul unității administrativ teritoriale în care urmează a fi alese pot candida ar fi o adăugare la lege, ceea ce nu este permis.

De asemenea, Biroul Electoral de Circumsripție nr. 41 Hulubești consideră că prevederile art. 5 din Legea 115/2015 nu sunt aplicabile în cazul numitului Coca Nicolae, deoarece aceste prevederi se referă la cetățenii Uniunii Europene iar candidatul Coca Nicolae este cetățean român și conform art. 5 alin. 3 din Legea 115/2015- în sensul prezentei legi, prin cetățenii Uniunii Europene se înțelege cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, altele decât România.

Având în vedere aceste aspecte, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenți, Biroul Electoral de Circumsripție nr. 41 Hulubești hotărăște respingerea candidaturii pentru funcția de consilier local al comunei Hulubești a numitului Coca Nicolae, din partea Partidului Puterii Umaniste.

In ceea ce privește propunea de candidatură a numitei Dragomir Ionela pentru funcția de consilier local al comunei Hulubești depusă de către Partidul Puterii Umaniste se constata ca aceasta nu îndeplinește condițiile prev. de art. 4 alin. 1 din Legea 115/2015, având în vedere faptul că numita Dragomir Ionela va împlini vârsta de 23 de ani la data de 29.12.2020, ulterior zilei alegerilor.

Astfel, conform art. 4 alin. 1 din Legea 115/2015 au dreptul de a fi aleși consilierii, primari, sau președinți ai consiliilor județene cetățenii cu drept de vot care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puțin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. 3 din Constituția României, republibicată.

Candidata Dragomir Ionela este născută, conform cărții de identitate seria DD nr. 852818 depusă la dosarul de candidatură, la data de 29.12.1997 și, astfel, împlinește vârsta de 23 de ani la data de 29.12.2020, ulterior datei alegerilor.

Având în vedere aceste aspecte, cu unanimitate de voturi ale membrilor prezenți, Biroul Electoral de Circumsripție nr. 41 Hulubești hotărăște respingerea candidaturii pentru funcția de consilier local al comunei Hulubești a numitei Dragomir Ionela, din partea Partidului Puterii Umaniste.

Cu privire la candidaturile numiților Radu Ion, Ghinea Gheorghe-Alexandru, lonescu Mihail, lordache Octavian, Ghinea Maria, Nicolae Aurică, Burtea Ștefan, Nedelcu Aurică, Bițin Ion, Neagu Mihail, Marin Marian, Chiriță Gheorghe Ștefănescu Verona, Stănescu Ioana, Gâdescu Gheorghe pentru funcția de consilier local din partea Partidului Puterii Umaniste, Biroul Electoral de Circumsripție nr. 41 Hulubești constată că aceastea întrunesc condițiile prevăzute de art.47 din Lg. 115/2015 fiind insotite de:

  • Copia actului de identitate al candidatului conf. art. 47 alin. 3 din Legea ' 115/2015

  • Declarația de acceptare a candidaturii, întocmită conf. art. 47 alin. 4 din legea 115/2015 și art. 3 lit. c), respectiv ANEXA 3 din Metodologia depunerii dosarelor de candidatura si a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, aprobata prin Hotărârea AEP nr. 2/17.07.2020

  • Declarațiile de avere și interese, întocmite conf. art. 47 alin. 4 din legea 115/201015 și art. 5 alin. 2 lit. d) din Metodologia depunerii dosarelor de candidatura

  • Declarația pe propria răspundere în sensul că nu a avut calitatea de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, întocmite conf. art. 47 alin. 4 din legea 115/201015 și art. 5 alin. 2 lit. e) din Metodologia depunerii dosarelor de candidatura si a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020, aprobata prin Hotărârea AEP nr. 2/17.07.2020 și a modelului prevăzut în anexa la OUG 24/2008, aprobată cu modificări prin legea 293/2008 cu modificările și completările ulterioare.

  • Lista de susținători conf. Prevederilor art. 49 alin. 2 coroborat cu art. 51 din legea nr. 115/2015

Acești candidatii propuși pentru funcțiile de consilier local ai comunei Hulubești de către Partidul Puterii Umaniste indeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a candida, respectiv acelea prevăzute de art. 4 din Legea nr. 115/2015 si nu se afla întruna din situațiile prevăzute de art. 6 din aceasi lege

Prin urmare, cu unanimitate de voturi aie membrilor prezenți, Biroul Electoral de Circumsripție nr. 41 Hulubești hotărăște admiterea candidaturilor numiților Radu Ion, Ghinea Gheorghe-Alexandru, lonescu Mihail, lordache Octavian, Ghinea Maria, Nicolae Aurică, Burtea Ștefan, Nedelcu Aurică, Bițin Ion, Neagu Mihail, Marin Marian, Chiriță Gheorghe Ștefănescu Verona, Stănescu Ioana, Gâdescu Gheorghe din partea Partidului Puterii Umaniste pentru funcția de consilier local al comunei Hulubești.

Văzând dispozițiile art. 4, 46, 52 si art. 54 din Legea nr. 115/2015 și având în vedere Hotărârea Autorității Electorale Permanente nr.2/2020 privind aprobarea Metodologiei depunerii dosarelor de candidatura si a listelor de susținători la alegerile locale din anul 2020 si Hotărârea Biroului Electoral Central nr.2/03.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020.

In temeiul art. 52 alin. 2 din Legea nr. 115/2015, cu votul unanim al tuturor membrilor prezenți:

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPȚIE nr. 41 HULUBEȘTI
HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Respinge candidatura pentru funcția de primar al comunei Hulubești a numitului Coca Nicolae, din partea Partidului Puterii Umaniste, candidatură înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești sub nr. 17C din data de 14.08.2020.

Art. 2. Admite în parte lista de candidați pentru consiliul local din partea Partidului Puterii Umaniste, înregistrată la Biroul Electoral de Circumscripție nr. 41 Hulubești sub nr. 18C din data de 14.08.2020, respectiv admite candidaturile numiților: Radu Ion, Ghinea Gheorghe-Alexandru, lonescu Mihail, lordache Octavian, Ghinea Maria, Nicolae Aurică, Burtea Ștefan, Nedelcu Aurică, Bițin Ion, Neagu Mihail, Marin Marian, Chiriță Gheorghe Ștefănescu Verona, Stănescu Ioana, Gâdescu Gheorghe pentru funcția de consilier local din partea Partidului Puterii Umaniste și respinge candidaturile numiților Coca Nicolae și Dragomir Ionela pentru funcția de consilier local din partea Partidului Puterii Umaniste

Art. 3. Cu drept de contestație în termen de 24 de ore de la data afișării conform art. 2 alin. 3 din Legea nr. 84/2020 raportat la art. 54 alin. 1 din Legea nr. 115/2015.

LOCȚIITOR,

Av. Samfirescu Iuliana

MEMBRII PREZENȚI - semnaturi

  1. Domnul Boca Ghiorghi - reprezentant ALDE,

  2. Domnul Preda Ștefan - reprezentant USR,

  3. Doamna Vlad Niculina - reprezentant PNL

  4. Domnul Bălașa Laurențiu - reprezentant PRQ România

  5. Doamna Lia Carmen - reprezentant PSD

PREȘEDINTE - semnatura si stampila

Judecător Chivu Cosmin Constantin

AM PROCEDAT LA AFIȘAREA PREZENTEI HOTARARI

ASTAZI, 15.08.2020, ora 11.20

Descarca document original Hotararea-nr-5.pdf