Compartiment Asistență Socială

COMPARTIMENT:

Consilier: 
Bugan Fănica
Program de lucru:

Luni - Vineri: 08:00 ~ 16:00DOCUMENTELE NECESARE ANGAJĂRII CA ASISTENT PERSONAL PENTRU PERSOANA CU HANDICAP GRAV
~ Pentru persoana care se angajează:
   - Cerere de opțiune;
   - Ancheta socială (la rubrica de concluzii și recomandări: propunem angajarea d-nei/dl. ...... în funcția de asistent personal pentru persoana cu handicap grav.......);
   - Carte de identitate - copie;
   - Certificat naștere - copie;
   - Certificat de căsătorie - copie;
   - Acte studii - copie;
   - Cazier judiciar;
   - Adeverință medicală de la medic de familie;
   - Declarație notarială.

~ Pentru persoana cu handicap grav:
   - Carte de identitate - copie;
   - Certificat încadrare îm grad de handicap - copie;
   - Ultimul cupon de pensie - copie.
ACTELE NECESARE ÎN VEDEREA DEPUNERII UNUI DOSAR NOU PENTRU EVALUAREA UNEI PERSOANE ȘI ÎNCADRARE ÎN GRAD DE HANDICAP
~ Documentele necesare sunt:
   - Dosar cu șină;
   - Referat medic specialist (original);
   - Scrisoare medicală de la medicul de familie (original);
   - Acte medicale (copie);
   - Buletin de identitate, certificate de naștere (copie);
   - Cupon de pensie / Adeverință de salariat / Decizie de pensionare / Adeverință de venit de la Primăria unde este domiciliu;
   - Ancheta socială de la Primăria unde este domiciliu (original);
   - Adeverință medicală de la medic de familie;
   - Copie fișă de consultație (a persoanei care dorește evaluarea) de la medicul de familie.

~ Program primire dosare:
   Luni - Joi: 10:00 - 16:00
   Vineri: Nu se lucrează cu publicul.
ACTELE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI DE ALOCAȚIE PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI (conform legii nr.277/2010)
   * Cerere tip de acordare a alocației pentru susținerea familiei (de la primărie);

   * Adeverință eliberată de la Administrația Finanțelor Publice din care să rezulte dacă se realizează sau nu venituri ca membru asociat sau persoană autorizată să desfășoare o activitate independentă soț și soție;

~ Acte doveditoare de venit:
   - Pentru salariați, adeverință eliberată de angajator, în care se va specifica venitul net, realizat în luna anterioară depunerii cererii și dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă;
   - Pentru persoanele care beneficiază de indemnizație de șomaj: talon șomaj sau copie decizie;
   - Pentru persoanele aflate în indemnizație pentru creșterea copilului: adeverință eliberată de A.J.P.I.S. Dâmbovița.

   * Orice alt tip de act doveditor de venit;

   * Pentru copii de vârstă școlară: adeverință elev, în care se va specifica dacă beneficiază sau nu de bursă, tipul și cuantumul acesteia;

   * Pentru preșcolari: cupon alocație de stat/extras de cont;

   * Hotărâre judecătorească de divorț și încredințare minori, pentru familia monoparentală;

   * Hotărâre definitivă de încredințare a adopției/de încredințare în plasament familial a minorilor;

   * Certificat de încadrare în grad de handicap (copie și original);

   * Carte de identitate soț, soție și copii cu vârsta peste 14 ani (copie și original);

   * Certificate de naștere soț, soție și copiii pentru care se solicită dreptul (copie și original);

   * Certificat de căsătorie (copie și original);

   * Livret de familie eliberat de serviciul Stare Civilă;

   * Dosar cu șină;

   * Adeverință registru agricol.
ACTE NECESARE ACORDAREA ALOCAȚIEI DE STAT
~ Acte necesare:
   1 Copie xerox ACTUL DE IDENTITATE MAMA;
   1 Copie xerox ACTUL DE IDENTITATE TATA;
   1 Copie xerox CERTIFICATUL DE NAȘTERE AL COPILULUI;
   1 Copie xerox CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE;
   1 Copie xerox LIVRET DE FAMILIE;
   ~ Un dosar cu șină.

   * În caz cazul în care persoana solicitantă dorește primirea alocației de stat, prin transfer bancar, atașează un extras de cont sau orice altă dovadă eliberată de bancă care să conțină obligatoriu: numele și prenumele titularului de cont.

   * !!! Actele enumerate mai sus vor fi prezentate și în original (nu numai în copii Xerox).

   * Programul de depunere: LUNI, MARȚI, MIERCURI, JOI între orele 08:00 ~ 16:00 și VINERI între orele 08:00 ~ 14:00.
ACTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI DE INDEMNIZAȚIE CREȘTERE COPIL PÂNĂ LA VÂRSTA DE 2/3 ANI ~ STATUT DE SALARIAT ~
   1. Adeverință tip completată;
   2. Adeverință cu venitul pe anul 2014;
   3. Decizia de suspendare a contractului de muncă;
   4. Copii acte stare civilă: copie cărți de identitate părinți, copii certificat de căsătorie, copii certificate de naștere copil/copii, copii certificate de naștere pentru părinții necăsătoriți legitim, copie livret de familie;
   5. Cerere tip completată;
   6. Declarație completată;
   7. Extras de cont;
   8. Dosar cu șină;
   9. Adeverință cu stagiul de cotizare de la casa de pensii;

~ NOTA: ~
   * Pentru depunerea dosarului de indemnizație/stimulent, solicitantul cât și soțul/soția trebuie să nu figureze cu restanțe la impozite și taxe locale pe anul anterior;
Beneficiarii de ICC (pentru copii născuți după data de 01.03.2012), în cazul în care cel de-al doilea părinte lucrează, are obligația de a se prezenta la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dâmbovița (str. T.Vladimirescu, nr.1) cu 60 de zile înainte de a împlini copilul 1 an/2 ani (în funcție de opțiune), să comunice dacă doresc sau nu să beneficieze de concediu creștere copil cel puțin 30 de zile.

   * Dacă beneficiarul își reia activitatea cu 3 luni înainte de a împlini copilul vârsta de 1 an, celălalt părinte nu are obligația să depună cerere pentru acordarea indemnizației;

   * Dacă își reia activitatea cu 6 luni înainte de a împlini copilul vârsta de 2 ani, celălalt părinte nu are obligația să depună cerere pentru acordarea indemnizației;

   * Pe perioada cât beneficiarul se află în indemnizație creștere copil nu trebuie realizeze alte venituri;

   * Beneficiarii trebuie să comunice orice modificare intervenită în situația lor (venituri, domiciliu, stare civilă, certificate handicap, etc.).
ACTELE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE AJUTOR SOCIAL
I. Privind situația familială (copii Xerox)
1. B.I. pentru toți membrii familiei care au împlinit 14 ani;
2. Certificate de naștere;
3. Certificat de căsătorie;
4. Certificat de deces al soțului;
5. Hotărâre de divorț;
6. În cazul copiilor rezultați din relații de concubinaj, recunoscuți de tată și ai căror părinți sunt separați în fapt ~ hotărâre judecătorească definitivă de incredințare a copilului unuia dintre părinți;

7. Adeverință de elev/student.

II. Privind situația locativă (copii Xerox)
1. Contractul de închiriere a locuinței;
2. Actul de proprietate (contract de vânzare - cumpărar, contractul de schimb de locuință, contractul de donație, certificatul de moștenitor etc.);
3. Adeverință registrul agricol.

III. Privind veniturile (acte în original)
1. Persoanele care sunt după caz salariați, pensionari, șomeri vor prezenta după caz adeverința eliberată de angajator (din care să rezulte salariul), talon de pensie respectiv de șomaj;
2. Persoanele care au împlinit vârsta de pensionare dar nu îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a se pensiona, precum și mamele cu copii sub 7 ani - declarație pe propria răspundere;
3. Talon de alocație de stat pentru copiii;
4. Pentru fiecare membru al familiei care a împlinit 18 ani câte 2 certificate fiscale privind situația patrimonială - unul eliberat de Administrația Financiară Uliești și celălalt de la Biroul de Impozite și Taxe Locale Uliești din care să reiasă situația patrimonială;
5. Pentru copiii școlarizați/studenți - adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte dacă aceștia primesc sau nu bursă;
6. Alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament familial;

7. Adeverință privind ajutorul acordat soților militarilor în termen;
8. Acte doveditoare privind următoarele surse de venit: convenții civile de întreținere, creanțe legale, chirii, arendă, produse în natură, indemnizații de orice fel;
9. Declarație notarială privind veniturile și componența familiei.
AJUTOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI
* SE ACORDĂ PERSOANELOR CU VENITURI NETE PÂNĂ LA 615 PE MEMBRU ÎN PERIOADA SEZONULUI RECE ( NOIEMBRIE ~ MARTIE );

~ ACTE NECESARE:
   - Adeverință venituri;
   - Copii xerox acte stare civilă;
   - Acte proprietate;
AJUTOR DE URGENȚĂ
* SE ACORDĂ PE BAZA UNEI CERERI ÎNSOȚITE DE ACTE MEDICALE.
AJUTOR DE ÎNMORMÂNTARE
* SE ACORDĂ ÎN BAZA UNEI CERERI ÎNSOȚITE DE CERTIFICATUL DE DECES.
CONTRACT DE ÎNTREȚINERE
* SE FACE LA NOTARIAT - ASISTARE PRIN DISPOZIȚIA PRIMARULUI.
REPREZENTARE MINORI
* SE FACE LA NOTARIAT SAU INSTANȚĂ.