ACTE NECESARE DIRECȚIA FISCALĂ - PERSOANE JURIDICE

Declarare clădiri
~ Declarare clădiri:
   - Declarație de impunere completată și ștampilată cu valoarea de inventar a clădirilor înregistrată în contabilitatea contribuabilului – Descarcă formular;
   - Act dobândire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);

   A. În cazul clădirilor construite cu Autorizație de Construire:
   - Autorizația de construire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată) și memoriu tehnic;
   - Proces verbal de recepție (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);
   - Balanța de verificare;
   - Analitic cont 213 cu evidențierea cheltuielilor aferente investiției;
   - Analitic oricare alt cont în care s-au înregistrat cheltuieli atribuite direct investiției;
   - Regularizarea taxei de autorizare (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);
   - Schiță cu suprafața construită la sol;

   B. În cazul clădirilor dobândite cu act de vânzare cumpărare, donație, hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă:
   - Actul de dobândire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);
   - Fișa bunului imobil;
   - Balanța de verificare;
   - Analitic oricare alt cont în care s-au înregistrat cheltuieli atribuite direct achiziției;

   C. În cazul clădirilor dobândite prin act de adjudecare:
   - Proces verbal de licitație ( copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);
   - Act adjudecare (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);
   - Balanța de verificare;

   D. În cazul clădirilor redobândite prin rezilierea unui contract de leasing:
   - Rezilierea contractului de leasing (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);
   - Procesul verbal de predare primire al bunului (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);
   - Raportul de evaluare necesar înregistrării în contabilitate;
   - Balanța de verificare;

~ Copie CUI;

~ Delegație + copie CI delegat;


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Declarare terenuri
~ Declarare terenuri:
   - Declarație de impunere completată și ștampilată cu suprafața totală, din care construită la sol – Descarcă formular;
   - Act dobândire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);
   - Schiță cadastrală;
   - Balanță de verificare;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Încetări terenuri/clădiri
~ Încetări terenuri/clădiri:
   - Cerere/adresa de scoatere din evidență – Descarcă formular pentru scoaterea din evidență;
   - Document înstrăinare (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);
   - Balanță de verificare;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Acte necesare pentru reevaluare
~ Acte necesare pentru reevaluare:
   - Declarație cu noile valori rezultate în urma reevaluării – Descarcă formular;
   - Raport de reevaluare întocmit de specialiști în domeniu;
   - Hotărâre Consiliu Administrație referitoare la aprobarea și înregistrarea acestuia în evidențele contabile la încheierea exercițiului financiar;
   - Dovada reevaluării întregii grupe de construcții cf. Ordin 1082/2014;
   - Balanța lunii în care s-a înregistrat reevaluarea;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Modificări valori de impunere clădiri
~ Modificări valori de impunere clădiri:
   - Declarație – Descarcă formular;
   - Acte care au stat la baza modificării;
   - Adresa cu evidența cronologică în cazul modificărilor succesive;
   - Nota contabilă, balanța analitică, bilanț la declararea întârziată;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Declarare autovehicule
~ Declarare autovehicule:
   - Declarație auto completată și ștampilată;
   - Act de dobândire (copie conform cu originalul, semnată și ștampilată);
   1. Pentru autovehicule în proprietate:
   - Factura în cazul dobândirii de la persoana juridică;
   - Factura reziduală în cazul terminării contractului de leasing;
   - Contract vânzare-cumpărare în cazul dobândirii de la persoana fizică;
   - Pentru autovehiculele importate – declarație vamală pentru autoturismele cumpărate din țări extracomunitare sau Factura tradusă de un traducător autorizat pentru autoturismele cumpărate din țări comunitare (copii conforme cu originalul, semnate și ștampilate).

   2. Pentru autovehicule în leasing:
   - Copie contract leasing și copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate și ștampilate);
   - Copie contract novație/cesiune și copie Procesul-Verbal de predare-primire (conforme cu originalul, semnate și ștampilate);

~ Cartea de identitate (copie + original);

~ Adeverință RAR sau de la producător pentru atestarea suspensiei pneumatice pentru autovehicule >12 tone;

~ Fișă de înmatriculare vizată de autoritatea administrativ-teritorială unde vânzătorul are domiciliul/sediul;

~ Certificatul de atestare fiscală atât în cazul transmiterii dreptului de proprietate cât și în cazul transmiterii dreptului de folosință (cesiune sau novație);

~ Copie CUI;

~ Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Finalizări contracte leasing
~ Finalizări contracte leasing:
   - Cerere vizare fișă înmatriculare;
   - Factură reziduală;
   - Fișa de înmatriculare;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Încetări auto
~ Încetări auto:
   - Plata la zi a tuturor obligațiilor bugetare;
   - Cerere de scoatere din evidență, completată, ștampilată - Descarcă formular;
   - Cerere pentru eliberarea unui certificat fiscal în cazul persoanelor juridice - Descarcă formular;
   - Balanța analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
   - Fișa de înmatriculare;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Transfer auto
~ Transfer auto:
   - Cerere de transfer – Descarcă formular;
   - Copie CUI nou;
   - Copie cerere înscriere Mențiuni - Registrul Comerțului;
   - Copie Sentință Judecătorească;
   - Copie act intern firmă de schimbare de sediu;
   - Balanță analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
   - Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 si 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate și / sau marfă);
   - Urmează încetarea patrimonială în baza confirmării luării în evidența fiscală a unității administrativ teritoriale unde solicită transferul;
   - Copie cărti de identitate autovehicole, în cazul în care se înregistrează transferul de la alt sector la sectorul 3;
   - Fișe de înmatriculare;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Modificări ale sediului social
~ Modificări ale sediului social:
   - Cerere din partea societății de solicitare a schimbării sediului;
   - Copie CUI nou;
   - Copie Cerere înscriere Mențiuni – depusă la Registrul Comerțului;
   - Copie Sentință Judecătorească emisă de Registrul Comerțului;
   - Copie act intern firmă de schimbare de sediu sau statut;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Eliberări certificate fiscale indiferent de destinația acestora
~ Eliberări certificate fiscale indiferent de destinația acestora:
   - Cerere tip completată și ștampilată – Descarcă formular;
   - Achitarea tuturor obligațiilor bugetare scadente;
   - În cazul înstrăinării bunurilor mobile și imobile inclusiv luna în curs;
   - În celelalte cazuri plata la scadență;
   - Balanța analitică (ultima lună închisă conform legislației în vigoare);
   - Analitic clasa 2 (cont 211, 212, 213 și 231) cu evidențierea bunurilor patrimoniale situate pe raza sectorului 3, inclusiv analitic mijloace transport (propietate și / sau marfă);
   - Comunicare către locator a valorii rezultate din investițiile efectuate în spațiile închiriate cu confirmare de primire;
   - Taxa de eliberare certificat fiscal la casierie;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Restituiri/compensări
~ Restituiri/compensări:
   - Cerere de restituire/compensare - Descarcă formular - Descarcă formular;
   - Documentele de plată în original sau copie conform cu originalul, semnată și ștampilată, după caz, prin care s-au achitat sumele către bugetul local sector 3;
   - Documentele care au stat la baza constituirii sumelor de restituit/compensat (acte de schimbare sediu, acte de înstrăinare, hotărâri judecătorești definitive și irevocabile etc);
   - Balanțe analitice;
   - Inventarul mijloacelor de transport, etc., în funcție de situația particulară a fiecăruia;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Declarare ocupare domeniu public
~ Declarare ocupare domeniu public:
   - Declarație tip completată și ștampilată – Descarcă formular;
   - Copie Aviz urbanism sau orice document de atribuire a suprafeței;
   - Schiță amplasament;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Încetare ocupare domeniu public
~ Încetare ocupare domeniu public:
   - Documente justificative din care să rezulte repunerea domeniului public în starea inițială la o dată certă;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
~ Stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:
   - Declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate – Descarcă formular;
   - Declarație de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă și publicitate – Descarcă formular;
   - Delegație;
   - Copie CI delegat;
   - Contract spațiu unde se desfasoară activitatea de reclamă/afșsaj/publicitate;
   - Schiță cu dimensiuni a reclamei respective;
   - Autorizație de construire și memoriu tehnic cu schița casetei luminoase(acolo unde este cazul);
   - Contractul de prestări servicii de publicitate și factura emisă; În cazul în care factura cuprinde prestări de servicii pentru mai multe unități administrativ teritoriale, acestea se vor defalca explicit.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Încetare taxei pentru servicii de reclamă și publicitate
~ Încetare taxei pentru servicii de reclamă și publicitate:
   - Documente justificative din care să rezulte desființarea materialului publicitar la o dată certă;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Stabilirea taxei hoteliere
~ Stabilirea taxei hoteliere:
   - Declarație decont privind sumele încasate reprezentând taxa hotelieră – Descarcă formular;
   - C.U.I;
   - Delegație;
   - Copie C.I. delegat ;
   - Analitic clasa 7 din balanța de verifcare reprezentând venituri din cazare.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Declarare/ Vizare bilete și abonamente
~ Declarare/ Vizare bilete și abonamente:
   - Declarație – Descarcă formular;
   - Copie factură achiziție bilete și biletele de spectacol (fizic) în vederea vizării;
   - C.U.I;
   - Delegație;
   - Copie C.I. delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Decont Bilete și abonamente
~ Decont Bilete și abonamente:
   - Declarație decont – Descarcă formular;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie C.I. delegat;
   - Copie ordin de plată.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Fuziuni/Divizări societăți comerciale
~ Fuziuni/Divizări societăți comerciale:
   - Declarații pentru bunurile patrimoniale primite/predate (clădiri, teren, auto, s.a.);
   - Copie proiect fuziune/divizare;
   - Hotărâre Judecătorească a Registrului Comerțului de aprobare a fuziunii/divizării;
   - Copia Monitorului Oficial unde s-a publicat fuziunea/divizarea;
   - Procesul Verbal de predare primire cu menționarea datelor de identificare a bunurilor care se transferă;
   - Balanța analitică la data predării/primirii;
   - Copie CUI;
   - Delegație + copie CI delegat.


*Notă:
În cazuri specifice pot fi solicitate și alte documente care să ateste veridicitatea unor stări de fapt specifice.
Tipizate Persoane Juridice